logo

Utställningens regler

Regler och Förordningar för Westcoast Motor Show

 1. UTSTÄLLARE OCH PRODUKTER
  Utställare kan vara privatpersoner med motor-, bil-, motorsport- eller motsvarande intresse. Endast de fordon som har godkänts av utställningsarrangören, får ställas ut. Arrangören har rätt att ta bort sådana utställningsfordon som kan vara till fara eller olägenhet för andra utställare eller publik. Utställare har inte tillstånd att medföra sponsorers produkter eller marknadsföringsmaterial utan tillstånd av arrangören. Utställt material/dekor får inte avlägsnas under utställningen från montern utan arrangörens tillstånd.

 2. RESERVERING AV UTSTÄLLNINGSUTRYMME
  Bindande reservation av utställningsutrymme görs med arrangörens fastställda blankett före utgången av sista anmälningsdatum. Arrangörens skriftliga godkända reservation är bindande för båda parter. Utställaren har inte rätt att överlåta eller hyra ut sitt område i andra hand utan arrangörens skriftliga medgivande. Arrangören har rätt att begränsa storleken på utrymmet, eller avvisa en bokning utan att ange något skäl.

 3. PLACERING AV UTSTÄLLNINGSUTRYMME
  Arrangören bestämmer den slutliga platsen för utställningsutrymmet, beaktande utställarens önskemål i mån av möjlighet.

 4. BYGGNAD OCH DEMONTERING AV UTSTÄLLNINGSUTRYMME
  Utställaren i vars namn området är reserverat, är själv ansvarig för eventuella kostnader som området kan förorsaka arrangören. Utställaren ansvarar för sina egna monterkostnader. Utställaren är själv ansvarig för att hålla området rent och snyggt.
  Om utställaren uppför väggar eller liknande konstruktioner, vars ytor är synliga mot andra avdelningar eller korridorer, bör han se till att de är tillräckligt dekorativa. Man bör alltid separat komma överrens med arrangören på förhand om uppställande av väggar eller liknande konstruktioner, som kräver utrymme eller skymmer utsikt

 5. EL OCH ELARBETEN
  Arrangören ansvarar för den allmänna belysningen. Utställaren bör på förhand beställa behövlig elförsörjning till sitt utrymme.

 6. BRAND OCH ÖVRIG SÄKERHET
  När det gäller brandsäkerhet skall gällande lagar och regler samt Botnia Hallens brandsäkerhets föreskrifter följas. Brandmyndighetens förhandsgodkännande bör skaffas för sådan utrustning som kan äventyra brandsäkerheten i utställningshallen. Rökning är strängt förbjuden i utställningshallen. Vi rekommenderar att fordonets ackumulator/batteri kabel kopplas från om det är möjligt att så göra

 7. VAKTHÅLLNING
  Arrangören ansvarar för brandvakt samt den allmänna ordningen i utställningshallen, men dock icke för eventuella skador, eller försvinnande av förnödenheter eller motsvarande. Arrangören ansvarar även för vakthållning under den tid som utställningen är stängd för publik mellan utställningsdagarna.

 8. FÖRSÄKRING
  Arrangörens ansvarsförsäkring täcker eventuella skador åt tredje part som orsakats av sin personals agarende, utrustning eller strukturer. Utställarens egna orsakade skador ersättes ej av denna försäkring. Utställaren bör själv ansvara för nödvändig stöld-, ansvars-, brand-, eller annan försäkring

 9. SPELANDE AV MUSIK
  Användning av musikanläggningar måste godkännas av arrangören. Om man vill demonstrera kapaciteten på sin musikanläggning bör man på förhand begära lov av arrangören. Man kan demonstrera ljudannläggningen max en gång per timme under en kort 1 till 2 minuters spelning
  Annars bör ljudnivån vara minimal eller helt avstängd. Utställaren ansvarar själv för betalning av upphovsrättslagen krävda kostnader. Volym nivån övervakas i hallen och störande volym eller spelande med hög volym utan lov kommer att avbrytas av arrangören. Arrangören har rätt att föra bort utställaren och dennes fordon från hallen ifall överens komna regler ej följes.

 10. STÄDNING
  Arrangören ansvarar för den allmänna städningen. Utställaren ansvarar för att egen monter är städad och kan eget område bli nerskräpat av text godispapper så bör utställaren själv ordna med skräpkärl på egent område.
  Utställaren är ansvarig att forsla bort skräp som uppstår i samband med bygg- och demonteringsfasen. Utställaren är ansvarig att avfall föres till anvisad plats och sorteras rätt. Ifall städningen inte är klar innom utsatt tid eller lämnas ogjord, har arrangören rätt att debitera städningskostnaderna av utställaren.

 11. ALLMÄNNA REGLER
  Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta upp utställninen till ett annat datum om det på grund av oöverstigliga hinder (force majeure) inte kan hållas vid den aviserade tiden.
  Produkter som strider mot lagen, provokativa publikationer eller föreställningar får ej förekomma i utställningen.